Kişisel verilerin korunması

Petrol Ofisi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YAMAN PETROL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak, (‘’ YAMAN PETROL’’ olarak anılacaktır.) ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde işlemekte olduğumuz tüm kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede YAMAN PETROL olarak her türlü kişisel verinin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi önceliğimizdir. Bu doğrultuda Kanun’da tanımlı şekliyle “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyor olmamız nedeniyle kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı ve verilerin kimlere aktarılabileceği konularını izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bu bağlamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENMESİ
YAMAN PETROL olarak, yürüttüğümüz ticari faaliyet ve iş süreçleri kapsamında kişisel verileri, genel merkez, şubeler, bayiler, tedarikçiler, anlaşmalı diğer kuruluşlar ve iş ortakları aracılığı ile veya doğrudan kişisel veri sahibinden elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalarla, Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve bu Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, YAMAN PETROLile iş ilişkisi ve ticari ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, YAMAN PETROL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin YAMAN PETROLt arafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikamızda ayrıntılı belirtilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak YAMAN PETROL ile iş ilişkisi ve ticari ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, YAMAN PETROL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla ; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’IN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. Maddesi doğrultusunda talebinizi ve açıklamalarınızı belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da belirtilen formu (forma yönlendiren link koyalım)doldurup ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalı ile web sitemizde ve başvuru formunda yer alan yer alan iletişim adresimize göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca Kanun ‘un 11. Maddesi kapsamında açıklama ve taleplerinizi, elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ile yamanpetrol@hs01.kep.tr adresine ileterek ya da veri sahibi tarafından YAMAN PETROL tarafından daha önce bildirilen ve YAMAN PETROL sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde yahut YAMAN PETROL sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde info@yamanpetrol.com adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. YAMAN PETROL, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle YAMAN PETROL’E iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

YAMAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, (‘YAMAN PETROL’’ olarak anılacaktır.) ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde işlemekte olduğumuz tüm kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna büyük önem vermekteyiz.
Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, YAMAN PETROL tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir.
1.TANIMLAR:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Veri Sahibi/İlgili Kişi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
YAMAN PETROL , kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, YAMAN PETROL tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, YAMAN PETROL ’ün veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.
2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: YAMAN PETROL tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: YAMAN PETROL yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.
4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: YAMAN PETROL tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: YAMAN PETROL tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda YAMAN PETROL , ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. YAMAN PETROL, gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, YAMAN PETROL tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalar dışında, YAMAN PETROL ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise YAMAN PETROL, özel hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,
• Tıbbî teşhis,
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

2.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
YAMAN PETROL olarak yürüttüğümüz ticari faaliyet ve iş süreçleri kapsamında kişisel veriler, genel merkez, şubeler, bayiler, tedarikçiler, anlaşmalı diğer kuruluşlar ve iş ortakları aracılığı ile veya doğrudan kişisel veri sahibinden elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalarla, Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
2.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:
YAMAN PETROL, kişisel verileri KVKK’nın 4. maddesi kapsamında belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemeyi beyan ve taahhüt eder:
• YAMAN PETROL ile iş ilişkisi ve ticari ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
• Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
• YAMAN PETROL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi
• Yasal mevzuattan doğan hakların tesisi ve bu hakların korumasının sağlanması, iş stratejilerinin ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulanması,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri,
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Ücret Politikasının Yürütülmesi,
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
• Talep / Şikayetlerin Takibi,
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Bu kapsamda daha önceden elde edilmiş verilerin ileriki işlemlerde de Kanunda ve ilgili kişi tarafından belirtilen amaçla sınırlı ve ilkelere uygun şekilde kullanılabilmesi için saklanması,
• İş, sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
• Kurumsal planlamaların yapılabilmesi,
• İş yerinde düzen, kontrol, güvenlik, yönetim ve uyumun sağlanması,
• Ofis etkinliklerinden elde edilen kamera, video kaydı, fotoğraf vb. gibi verilerin arşivlenmesi,
• İşe alım sürecinin gerçekleştirilmesi,
• Web sitesine bilgilendirme amacıyla kişisel veri yerleştirilmesi,
• Bilgilerinizi paylaştığınız amaçlar doğrultusunda; İnternet Sitesi’nin içeriğini ve yön bulunabilirliğini geliştirmek,
• Kullanım kurallarını uygulayabilmek.
2.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
2.5.1. Yurtiçine Aktarım
YAMAN PETROL , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, YAMAN PETROL tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler YAMAN PETROL tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,
• Tıbbî teşhis,
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

2.5.2.Yurt Dışına Aktarım
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da YAMAN PETROL tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirtilmemiş ise YAMAN PETROL ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecek ve Kurul’dan izin alınacaktır.

YAMAN PETROL olarak her türlü veri aktarımını gerçekleştirirken 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ilkeler ve şartlar dahilinde YAMAN PETROL ile iş ilişkisi ve ticari ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, YAMAN PETROL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla ; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir.
Kişisel verilerin yukarıda detayları belirtilen işlenme amaçları ile verilerin aktarım amaçları birbiri ile paralellik göstermektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARINI KULLANMASI
İlgili kişiler, YAMAN PETROL’ e başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer verilmiş olan haklarını kullanabilirler.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un11. Maddesi doğrultusunda talebini ve açıklamalarını belirten ıslak imzalı dilekçe ile ya da kvkk.gov.tr sitesinde belirtilen formu ıslak imzalı şekilde elden veya iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalı ile web sitemizde ve başvuru formunda yer alan yer alan iletişim adresimize göndererek tarafımıza iletebilir. Ayrıca Kanun’un 11. Maddesi kapsamında açıklama ve talepler, elektronik posta (KEP) adresi yoluyla ve güvenli elektronik imza ile yamanpetrol@hs01.kep.tr adresine ileterek ya da veri sahibi tarafından YAMAN PETROL’E daha önce bildirilen ve YAMAN PETROL sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde yahut YAMAN PETROL sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresi yoluyla e-imza ya da mobil imza içerecek şekilde info@yamanpetrol.com adresine göndererek tarafımıza iletilebilir. Şayet kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi talepte bulunacak ise kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş olan özel vekâletname mevcut olmalıdır. YAMAN PETROL, başvuruyu yapan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve başvuruda yer alan hususları netleştirmek için ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin taleplerini, yukarıda belirtilen yöntemlerle YAMAN PETROL’e iletmesi durumunda YAMAN PETROL, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

3. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
YAMAN PETROL, kişisel verilerin korunması adına gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
YAMAN PETROL’ÜN bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:
3.1. Teknik Tedbirler
• YAMAN PETROL bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
• Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
• Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
• YAMAN PETROL, bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
• Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
• YAMAN PETROL içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
• Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
• YAMAN PETROL, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için YAMAN PETROL tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
• Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır. Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
• Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
• Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
• Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır.
• Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.
3.2. İdari Tedbirler
• Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
• YAMAN PETROL tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
• Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
• Kişisel veri işlemeye başlamadan önce YAMAN PETROL tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
• YAMAN PETROL içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
• Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
• Risk analizleri yapılmaktadır
• Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
• Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
• Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
• Veri işleyenlere ilişkin olarak gerekli denetimler gerçekleştirilmektedir.
• İşlenen Kişisel Veriler’in hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumun en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmesi için gerekli prosedürler belirlenmiştir.
• Kişisel veri işleme envanteri düzenlenmiştir.
• Verbis kaydı gerçekleştirilmiştir.
4. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ
YAMAN PETROL tarafından, genel güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü ve ses kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır Görüntü ve ses kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü ve ses kaydı alındığına dair uyarı ve aydınlatma metni görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında YAMAN PETROL tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket edilmektedir.
Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme ve ses kaydı yapılmamaktadır.
5. DİĞER HUSUSLAR
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

YAMAN PETROL, bu politikada, faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olduğunda değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe uğramış olan politika metninin http://yamanpetrol.com.tr/ sitesinde yayımlanması ile birlikte geçerlilik kazanır. Ayrıca, müvekkillere, iş ortaklarına ve çalışanlara yapılacak değişikliklerle ilgili elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.